Allerheiligen

Lektionar I/A, 414: Offb 7, 2-4. 9-14 · 1 Joh 3, 1-3 · Mt 5, 1-12a
Lektionar II/B, 430: Offb 7, 2-4. 9-14 · 1 Joh 3, 1-3 · Mt 5, 1-12a
Lektionar III/C, 448: Offb 7, 2-4. 9-14 · 1 Joh 3, 1-3 · Mt 5, 1-12a

Allerheiligen A|B|C – 1. November 2023

Liturgische Impulse
23 A Allerheiligen – omnium sanctorum

Allerheiligen A|B|C – 1. November 2022

Liturgische Impulse
22 C Allerheiligen – Omnium Sanctorum
22 C Allerheiligen – Hinführung und Meditation

Allerheiligen A|B|C – 1. November 2021

Liturgische Impulse
Meditation
21 B Jahreskreis – Allerheiligen – omnium sanctorum
21 B Jahreskreis – Allerheiligen – Hinführung und Meditation

Allerheiligen A|B|C – 1. November 2020

Liturgische Impulse
Meditation
20 Lj A Allerheiligen
20 Lj A Allerheiligen – Hinführung und Meditation

Allerheiligen A|B|C – 1. November 2019

Liturgische Impulse
Meditation
19 Lj C Allerheiligen
19 Lj C Allerheiligen – Hinführung und Meditation

Allerheiligen A|B|C – 1. November 2018

Liturgische Impulse
Meditation
18 Lj A Allerheiligen
18 Lj A Allerheiligen – Meditation und Hinführungen

Allerheiligen A|B|C – 1. November 2017

Liturgische Impulse
Meditation
17 Lj A Allerheiligen
17 Lj A Allerheiligen – Meditation und Hinführungen

Allerheiligen A|B|C – 1. November 2016

Liturgische Impulse
Meditation
16 Allerheiligen
16 Allerheiligen – Hinführungen und Meditation

Allerheiligen A/B/C – 1. November 2015

Meditation
Liturgische Hilfe
15 Allerheiligen
15 Allerheiligen – Hinführungen und Meditation