Pfingsten | A

Ostern im Lesejahr A
Lektionar I/A, 218: 2,1–11 | 1 Kor 12,3b–7.12–13 oder Gal 5,16–25 | Joh 20,19–23

29. Mai 2023

Liturgische Impulse
23 A Ostern – Pfingsten – Spiritus Domini
23 A Ostern – Pfingsten – Hinführungen und Meditation

31. Mai 2020

Liturgische Impulse
Meditation
20 Lj A Ostern – Pfingsten
20 Lj A Ostern – Pfingsten – Hinführung und Meditation

4. Juni 2017

Liturgische Impulse
Meditation
Sequenz
17 Lj A Ostern – Pfingsten
17 Lj A Ostern – Pfingsten – Meditation und Hinführungen

8. Juni 2014

Liturgische Impulse