3. Advent | B

Lektionar II/B, 14: Jes 61,1–2a.10–11 | 1 Thess 5,16–24 | Joh 1,6–8.19–28

Gedicht zum 3. Advent

13. Dezember 2020

Liturgische Impulse
Meditation
20 B Advent Sonntag 3 – Gaudete
20 B Advent Sonntag 3 – Hinführung und Meditation

17. Dezember 2017

Liturgische Impulse
Meditation
17 Lj B Advent – Sonntag 3
17 Lj B Advent – Sonntag 3 – Hinführungen und Meditation
Jugendgottesdienst | Wer bist du?

14. Dezember 2014

Liturgische Hilfe